បស្សាវៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉័ស-សាវ៉ៈ បា.; សំ. ( ន. ) (បស្សាវ; ប្រស្រាវ) ទឹក​មូត្រ (ទឹក​នោម) : បន្ទោ​បស្សាវៈ គឺ នោម ។ បស្សាវ​កិច្ច ការ​បន្ទោ​បស្សាវៈ ។