បាក់តេរី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ជីវវិទ្យា) bacterium, bactérie វេត្រាណូ អតិសុខុមប្រាណមានលក្ខណៈជាឯកកោសិការស់នៅក្នុងដី ទឹក និងខ្យល់ ដែលមានផលប្រយោជន៍ឬបង្កជំងឺដល់មនុស្ស សត្វនិងរុក្ខជាតិ។ បាក់តេរីមានសណ្ឋានច្រើនប្រភេទ និងមានសកម្មភាពខុសប្លែកៗពីគ្នា។ ឧ.១ បាក់តេរីស្តាហ្វីឡូកូក (staphylocoque) ជាភ្នាក់ងារបង្កឱ្យកើតបូស។ ឧ. ២- បាក់តេរីនៅក្នុងយ៉ាអួ (yaourt) ជាបាក់តេរីមានប្រយោជន៍។ ភាវៈរស់ឯកកោសិកាមានទំហំតូចប្រវែងដងខ្លួនប្រែប្រួលពី ០,២ ទៅ ២០ មីក្រុង (μm) ដែលមិនឃើញដោយមីក្រូទស្សន៍។ វាមានរាង ស៊្វែរ ដំបង ឬ ក្បៀស..។ ជាធម្មជាតិរាងរបស់វាមិនប្រែប្រួលទេ តែអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យនឹងមជ្ឈដ្ឋានដែលវារស់នៅ។ ជួនកាលបាក់តេរីមានរោមឬផ្លាហ្សែល (flagelle) ដែលមានមុខងារសម្រាប់ផ្លាស់ទីក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលវារស់នៅ។ បាក់តេរីចែកជាពីរប្រភេទ គឺបាក់តេរីក្រាមបូក និងបាក់តេរីក្រាមដក។