បាងកក

ពីWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​ក្រុង​របស់​ប្រទេស​សៀម​ដែល​តាំង​ជា​រាជ​ធានី​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ; ក្នុង​សម័យ​នេះ សៀម​ហៅ​ថា ក្រុង​ទេព​មហា​នគរ ឬ​ហៅ​ត្រឹមតែ ក្រុង​ទេព ក៏​បាន ។ Bangkok