បាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) លើក​ជះ, សាច, ប្រាយ : បាច​ទឹក, បាច​អង្ករ, បាច​លាជ, បាច​ផ្កា ។