បាត់ដំបង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតខែត្រក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដល់សម័យសាធារណរដ្ឋ។ (Bădâmbâng)
  2. អតីតខែត្រនៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា
  3. ខែត្រនៃរដ្ឋកម្ពុជា-សម័យរាជាណាចក្រទី២។
  4. អតីតស្រុកនៃខែត្របាត់ដំបង
  5. ក្រុងនៃខែត្របាត់ដំបង