បាទី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) អតីតឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ,
  2. សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ដាក់​ជា​ស្រុក ហៅ​ថា ស្រុក​បាទី ក្នុង​ខែត្រ​តាកែវ ។
  3. ភូមិនៃឃុំព្រៃចារ
  4. កាលពីដើមជាអាណាខែត្រធំមួយមានស្រុកចំណុះជាច្រើនហើយមានចៅហ្វាយស្រុក ងារជា
  5. ភូមិនៃឃុំព្នាយ
  6. ភូមិនៃឃុំពាមរក៍
  7. សង្កាត់នៃក្រុងបាវិត