បាធាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខែត្រកំពង់ចាម
  2. ឃុំនៃស្រុកបាធាយ
  3. ភូមិនៃឃុំបាធាយ