បាមោជ្ជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉ាម៉ោច-ជៈ ឬ ប៉ាម៉ោច បា.; សំ. ( ន. ) (ប្រាមោទ្យ) សេចក្ដី​រីករាយ, សេចក្ដី​ពេញ​ចិត្ត​ខ្លាំង : មាន​បីតិ​បាមោជ្ជ​ពន់ពេក ។