បារី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ៉ី ថ្នាំ​ដែល​មូរ​នឹង​ស្លឹក​ឬ​នឹង​ក្រដាស​ជាដើម​សម្រាប់​ជក់...។