បាសាក់

ពីWiktionary
  1. ខេត្តនៃកម្បុជាក្រោម
  2. ស្រុកនៃកម្ពុជាក្រោម
  3. ឃុំនៃស្រុករុក្ខគិរី
  4. ភូមិនៃឃុំបាសាក់
  5. ល្ខោនបាសាក់
  6. ឃុំនៃស្រុកស្វាយជ្រំ
  7. ភូមិនៃឃុំបាសាក់ ស្រុកស្វាយជ្រំ