បិដក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បិដក់ សំ. បា. ( ន. ) ល្អី, កញ្ជើ; បរិយត្តិ​ធម៌ (ម. ព. ត្រៃ​បិដក ឬ ត្រ័យ​បិដក ផង) ។