បិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កាន់​ទប់​ដោយ​ដៃ​ទាំង​ពីរ កូត, ប្រួម, សម្រួច​ដោយ​មុខ​កាំបិត​បន្ទោះ​ឬ​កាំបិត​ឯ​ទៀត​ក៏​បាន : បិត​បន្ទោះ, បិត​ផ្ដៅ, បិត​ឈើ​ស្រួច, បិត​សម្រួច ។ ចំហុយ​យក​ញើស​ឲ្យ​ស្រក់​ចុះ​ក្នុង​តម្រង​ឲ្យ​កើត​បាន​ជា​សុរា : បិត​ស្រា ។