បិសាច

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( ន. ) (បិឝាច) អមនុស្ស​ជា​អាបាយិក​សត្ត​ដែល​កើត​នៅ​ក្នុង​មនុស្ស​លោក​មាន​ច្រើន​ពួក មាន​អមនុស្ស​ដែល​លិទ្ធ​ជញ្ជក់​ឈាម​ស្រស់​ឬ​ដែល​ជញ្ជក់​យក​រស​គំរង់​សាកសព​ជាដើម : ពួក​បិសាច, ខ្មោច​បិសាច ។