បុគ្គល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បុក-គល់ បា.; សំ. ( ន. ) (បុទ្គល) ចិត្ត, វិញ្ញាណ; រាង​កាយ, ខ្លួន​ប្រាណ; សត្វ​លោក​ទួទៅ​ទាំងអស់​ដែល​មាន​ចិត្ត​មាន​វិញ្ញាណ : បុគ្គល​ប្រុស​ស្រី ។ ក្នុង​វិន័យ​ខាង​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា ហៅ​ភិក្ខុ ១ រូប​ថា បុគ្គល ។ ព. សា. រូប​សាកសព​ស្រស់​នៃ​មនុស្ស ក៏​ហៅ បុគ្គល ដែរ ។

  1. (ច្បាប់) រួមមានរូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល ។