បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បុក-គៈល័ប-ប័ញ-ញ៉ាត់ បា.; សំ. ( ន. ) (បុទ្គលប្រជ្ញប្តិ) ឈ្មោះ​គម្ពីរ​ព្រះ​អភិធម្ម​ត្រង់​លំដាប់​ទី ៤ សម្ដែង​អំពី​បញ្ញត្តិ ហៅ​ថា​សត្វ ថា​បុគ្គល ជាដើម ។