បុងឡាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Pangasius krempfi sea pangasiid-catfish