បុរី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បុរ៉ី សំ. បា. ( ន. ) (បុរ ឬ បុរិ) ក្រុង; ខែត្រ​ធំ; រដ្ឋ​មណ្ឌល ។ Borei