បុរេប្រវត្តិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. prehistoric, préhistorique គុ. នៃបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ឧ. ស្ថានីយបុរេប្រវត្តិជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (សំរោងសែន អន្លង់ផ្ដៅ ម្លូព្រៃ ល្អាងស្ពាន...) ។ Several prehistoric sites are known in Cambodia (Samrong Sen, Anlong Phdao, Mlu Prei, Laang Spean...)