បុស្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. បុស បា.; សំ. ( ន. ) (បុស្ស ឬ ផុស្ស; បុឞ្យ) ឈ្មោះ​ខែ​ទី ២ (ខាង​ចន្ទ​គតិ) : ខែ​បុស្ស ។
 2. ភូមិនៃឃុំរូង
 3. ភូមិនៃឃុំដំរីផុង
 4. ភូមិនៃឃុំម្លូព្រៃពីរ
 5. ភូមិនៃឃុំភ្នំពេញ
 6. ភូមិនៃឃុំរីករាយ
 7. ភូមិនៃឃុំស៊ាងឃ្វាង
 8. ភូមិនៃឃុំដំរីពួន
 9. ភូមិនៃឃុំដំដែក
 10. ភូមិនៃឃុំខ្នារពោធិ៍
 11. ភូមិនៃឃុំមេសរថ្ងក
 12. ភូមិនៃឃុំស្វាយតាយាន
 13. ភូមិនៃឃុំត្រស់
 14. អតីតភូមិនៃឃុំកូនគ្រៀល
 15. ភូមិនៃសង្កាត់កូនគ្រៀល