បូក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ឃើញ​ចំនួន គឺ​កែន​ផ្សំ​រួម​ចំនួន : បូក​លេខ, បូក​បញ្ជី, ៥ បូក និង ៥ ត្រូវ​ជា ១០ ។ លាប​ពរ​បាយអ​ឬ​ដី​ស្អិត : បូក​ជញ្ជាំង ។ និយាយ​បូក គឺ​និយាយ​រួម​ទាំងអស់ ។ (សំ. បា. បូគ ន. “គំនរ, ចំនួន​ដែល​ប្រមូល; ពួក; ដើម​ស្លា, ស្លា ...”) ។

(ម. ព. បូគ) ។