បើ

ពីWiktionary

( និ. ) ប្រសិន, ប្រសិន​ណា​បើ, ប្រសិន​ណា, (ពាក្យ​ស្មាន) : បើ​មិន​ចេះ​ទេ កុំ​ធ្វើ​ចេះ; បើ​មិន​ចង់​ទេ កុំ​ទៅ; ចោរ​នុ៎ះ​ក្លាហាន​ណាស់ បើ​ឈ្មោះ​ណា​ចាប់​បាន រាជការ​នឹង​ឲ្យ​រង្វាន់ ។