បែប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គំរូ, តួ​យ៉ាង, តម្រាប់, លំនាំ, ភាព : បែប​នេះ​ល្អ​ជាង​បែប​មុន; មាន​ច្រើន​បែប ។ល។