បៃ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ខ្នាត) byte, octet ខ្នាតព័ត៌មានឬទិន្នន័យកុំព្យូទ័រ ដែលជាធម្មតាមាន៨ (ប្រាំបី) ប៊ីត។