បៃតង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ใบ ស. ( គុ. ) (បៃត្ចង អ. ថ. បៃតង ន. “ស្លឹក​ចេក”) ព័ណ៌​ស្លឹក​ចេក​ស្រស់ : ព័ណ៌​បៃតង, សំពត់​បៃតង ។