បោះពុម្ព

ពីWiktionary

print, imprimer ផ្ដិតអត្ថបទឬរូបភាព ពីឯកសារទៅលើក្រដាស់ឬលើវត្ថុផ្សេងៗ។