បោះពុម្ព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

QGW1P5VQD2H64PYWXF www.google.com

  I have a small question for you