បោះពុម្ព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

print, imprimer ផ្ដិតអត្ថបទឬរូបភាព ពីឯកសារទៅលើក្រដាស់ឬលើវត្ថុផ្សេងៗ។