បំណង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សេចក្ដី​ប៉ង : មាន​បំណង​នឹង​ទៅ, បាន​សម្រេច​តាម​បំណង, សម​ដូច​បំណង (កុំ​ប្រើ​ថា សេចក្ដី​បំណង) ។