បំណាច់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ថ្វី​ដៃ, ស្នា​ដៃ, ផល​ប្រយោជន៍ : ការ​នុ៎ះ​ជា​បំណាច់​ដៃ​របស់​មា​ខ្ញុំ​ ។ រង្វាន់​ដែល​គេ​ឲ្យ​តប​ថ្វី​ដៃ​អ្នក​ធ្វើ​ការ, ថ្លៃ​នឿយ​ហត់, រង្វាន់​ឲ្យ​ដោយ​ឡែក​ផ្សេង, ស​គុណ : ប្រាក់ ៦០ រៀល​នេះ​ជា​ថ្លៃ​ឈ្នួល, ១០ រៀល​នេះ​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ជា​បំណាច់... (បុ. សរ. បំណេច ក៏​មាន) ។

( និ. ) ដ្បិត, បាន​ជា, ដោយ​ហេតុ​ដែល : លក់​ឲ្យ​គាត់​ខ្លះ​ទៅ បំណាច់​គាត់​មក កុំ​ឲ្យ​គាត់​ទៅ​វិញ​ទទេ !; បំណាច់​ហៅ​គ្នា​មក គួរ​តែ​ឲ្យ​អ្វី​ដល់​គ្នា​ខ្លះ​ទៅ​អេះ !