បំបាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​បាំង, ឲ្យ​មើល​ពុំ​ឃើញ : បំបាំង​ខ្លួន​នឹង​គុម្ពោត​ឈើ ។