បំពង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) វត្ថុ​មាន​រាង​មូល​ទ្រវែង​មាន​ប្រហោង មាន​មាត់ មាន​បាត សម្រាប់​ដាក់​វត្ថុ​ផ្សេង​ៗ​ឬ​វត្ថុ​ផង់​ជាដើម ក៏​ដាក់​បាន : បំពង់​ត្នោត បំពង់​សម្រាប់​ត្រង​ទឹក​ត្នោត ។ បំពង់​ជម្រះ បំពង់​សម្រាប់​ដាក់​ទឹក​ជម្រះ​អាចម (ម. ព. តយ ផង) ។ បំពង់​ម្ជុល បំពង់​តូច​ឬ​ក្លាក់​តូច​ដាក់​ម្ជុល ។ (រង្វាស់រង្វាល់) (បំពង់ឫស្សី) ខ្នាតរង្វាល់ខ្មែរពីបុរាណ ធ្វើពីបំពង់ឫស្សីស្រុក ប្រើសម្រាប់វាលទឹកត្នោត ដែលមានចំណុះរវាង ២ លីត្រ ទៅ ៣ លីត្រ។ ឧ. ទឹកត្នោតពីរបំពង់។

  1. ប្រដាប់ឬឧបករណ៍ធ្វើពីបំពង់ឫស្សី ប្រើសម្រាប់វាលវត្ថុរាវ ដូចជា ទឹកត្នោត ជាដើម។