បំពាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ពាន​ពារ​លើ, រំលោភ​លើ; ទាំង​រំលោភ : ធ្វើ​បំពាន​លើ​ច្បាប់, និយាយ​បំពាន ។