បំពារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ពារ​លើ, ពារ​ទាំង​បំពាន; រំលោភ​ដាក់, រំលោភ​លើ : បរ​សេះ​បំពារ​លើ​ដំណាំ​គេ, ជិះ​សេះ​បំបោល​បំពារ​លើ​គេ ។ បំពារ​បំពាន ឬ បំពាន​បំពារ ឲ្យ​ពាន​ពារ​លើ : បំពារ​បំពាន​លើ​ច្បាប់​បញ្ញត្ត ។ បំប៉ះ​បំពារ បំពារ​ឲ្យ​ប៉ះ​លើ ។