បំពាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ពាំង, ឲ្យ​រាំង, ឲ្យ​បាំង, ឲ្យ​ស្ទះ​ឬ​ចុក, បិទ​ខ្ទប់​មិន​ឲ្យ​លេច មិន​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹក ។