បំភ័ន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. បំភាន់) ។