ប៉ី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) វ៉េវ : យោល​ប៉ី, អណ្ដែត​ប៉ី, ឆក់​ប៉ី ។

( ន. ) ឈ្មោះ​គ្រឿង​ភ្លេង​ផ្លុំ​ពួក​មួយ មាន​បែប​ផ្សេង​ៗ ។ ប៉ី​កែវ ឈ្មោះ​ភ្លេង​ខ្មែរ​មួយ​មេ : ភ្លេង​ប៉ី​កែង ។ ប៉ី​បបុស ឈ្មោះ​ប៉ី​មួយ​បែប មាន​បបុស​ជា​អណ្ដាត (ស. ប៉ី​អ្ចœ អ. ថ. ពីអ “ប៉ី​បបុស”) អ្នក​ភ្លេង​ខ្មែរ​ច្រើន​ហៅ ប៉ី​អ ដែរ ។ ប៉ី​ពក ប៉ី​ធ្វើ​ដោយ​ដើម​ពក មាន​សូរ​សព្ទ​ធំ​ក្រអួន សម្រាប់​ផ្លុំ​ប្រគុំ ។