ប៉ុស្តិ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉ុស បារ. ( ន. ) (Poste) ប្រៃសណីយ៍ គឺ​មុខ​ក្រសួង​រាជការ​មួយ​ផ្នែក​ទទួល​ភារៈ ខាង​ការ​បញ្ជូន​សំបុត្រ​ស្នាម​ផ្សេង​ៗ... យក​សំបុត្រ​ទៅ​ដាក់​បុស្តិ៍, ផ្ញើរ​សំបុត្រ​តាម​បុស្តិ៍ ។ ទី​កន្លែង​ទាហាន​ចាំ​យាម : ប៉ុស្តិ៍​ទាហាន, ទាហាន​ចាំ​បុស្តិ៍ ។ កន្លែង​ធ្វើ​ការ​រាជការ​ផ្សេង​ៗ : ប៉ុស្តិ៍​ប៉ូលិស, ប៉ុស្តិ៍​រាជការ​តំបន់​រដ្ឋបាល ។ល។