ប៉ូលិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (Police) ច្បាប់​រក្សា​ការពារ​នូវ​របៀប​រៀបរយ​សាធារណៈ, បញ្ញត្តិ​តែងតាំង​ឲ្យ​មាន​របៀប​រៀបរយ​ក្នុង​ទី​ក្រុង ។ល។ ពាក្យ​សព្វ​ថ្ងៃ​ប្រើ​សំដៅ​យក​ភ្នាក់ងារ​ក្រសួង​ប៉ូលិស : ប្ដឹង​ប៉ូលិស, ក្មួយ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ប៉ូលិស (រាជ​តម្រួត) ។