ប៉េង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ប៉ោង, តឹង, កេង, ចេញ​ទៅ​ខាង : ឆ្អែត​ប៉េង; ផឹក​ទឹក​ប៉េង​ពោះ ។