ប៉ែល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (Pelle) ចប​ចូក; ប្រដាប់​សម្រាប់​ចូក (ហៅ ចប​ប៉ែល ក៏​បាន) ។