ប៉ះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទង្គិច, ពាល់​ត្រូវ : ប៉ះ​ស្មា​គ្នា, ប៉ះ​ត្រូវ​ត្រង់​ឆ្អឹង​ជំនីរ ។ យក​កំណាត់, បំណែក, ផ្ទាំង​តូច​នៃ​សំពត់​ជាដើម​មក​ដេរ, បិទ ដាក់​ភ្ជាប់​ឲ្យ​ជិត​ត្រង់​កន្លែង​ដែល​រហែក, ដាច់​ធ្លុះ ឲ្យ​ជិត ឲ្យ​ជាប់ : ប៉ះ​សំពត់, ប៉ះ​ខោ ។ ធ្វើ​ឲ្យ​ជា​គូ​ដោយ​ទឹម. សែង​ឬ​ផ្គូ​គ្នា : ទឹម​ប៉ះ​គ្នា, សែង​ប៉ះ​គ្នា ។ ចួប, ប្រទះ​គ្នា : ប៉ះ​មុខ​គ្នា គឺ​ចួប​ឬ​ប្រទះ​ទល់​មុខ​គ្នា ។ ប៉ះ​ប៉ុន ប៉ះ​ទប់​ផ្សែផ្សំ​ឲ្យ​តែ​បាន ។ ប៉ះ​ពារ ប៉ះ​ដោយ​ពារ​ពេញ​ទំហឹង ។ ព. ប្រ. ប្រទះ​លើ : ប៉ះ​ពារ​លើ​គ្រោះ​កាច ។ ប៉ះ​ពាល់ ពាល់​ត្រូវ​ដោយ​ប៉ះ, ដោយ​ប្រទះ ។