ប៊ិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (Bic ជា​សញ្ញា​នៃ​ខ្មៅ​ដៃ​មាន​ជ័រ​ជា​ទឹក​សរសេរ​មួយ​បែប Crayon à bille ក្រៃយ៉ុង អាប៊ីយ “ខ្មៅ​ដៃ​គ្រាប់”) ខ្មៅ​ដៃ​សម័យ​ថ្មី មាន​ច្រើន​បែប​ដែល​សរសេរ​ចេញ​ដិត​មក​ដូច​ប៉ាកកា​ស្រូប, ទោះបី​ដាក់​សញ្ញា​ដទៃ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត ក៏​ខ្មែរ​យើង​ហៅ​ជា​សាធារណៈ​ថា ប៊ិក ដូច​គ្នា : ប៊ិក​ខៀវ, ប៊ិក​ក្រហម, ប៊ិក​បៃតង ។