ប៊ីដុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (Bidon) ថូ​តូច ឬ​ល័ក្កច័ន មាន​ឆ្នុក​ជា​គម្រប មាន​ខ្សែ​សម្រាប់​កាន់​យួរ​ឬ​ស្ពាយ​ក៏​បាន សម្រាប់​ដាក់​ទឹក​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ : ទឹក​មួយ​ប៊ីដុង​នេះ​សម្រាប់​ប្រើ​បាន​តែ​ម្នាក់​ទេ, ក្រុម​យោធា​តែង​ប្រើ​ប៊ីដុង ។