ប៊ីយេរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​មេរ័យ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ប្រភព​ឯ​បរទេស (បារ. Bière) ខ្មែរ​ភាគ​ច្រើន​ហៅ​មេរ័យ​ប្រភេទ​នេះ​ថា ស្រា​បៀ (អ. Beer), អ្នក​ខ្លះ​ហៅ ឡាប់យេរ, ខ្លះ​ហៅ ឡាបយ៉េរ ក្លាយ​សំឡេង​មក​ពី បារ. La bière នុះ​ឯង ។ ប៊ីយែរ