ប្រកាន់ការ

ពីWiktionary

ចាប់​ការ​ដោយ​មុខ​ៗ : កាន់​ការ​ណា​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​នោះ​ឲ្យ​ហើយ ។