ប្រការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ម. ព. បការៈ) ប្រការ ១, ប្រការ ២, ខ១, ខ២, ។ ច្រើន​ប្រការ ច្រើន​យ៉ាង ។ល។
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រៃស