ប្រកួត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រឡង​គ្នា ដោយ​គំនុំ, ដោយ​កំហឹង​ឬ​ដោយ​ចង់​បាន​ជម្នះ : ប្រកួត​កីឡា​បាល់​ទាត់ ។ ប្រកួត​ប្រកាន់ ប្រកាន់​គ្នា​ដោយ​ជម្លោះ​ទាស់ទែង ។ ប្រកួត​ប្រណាំង ប្រណាំង​ប្រជែង​គ្នា​ដោយ​គំនុំ, ដោយ​កំហឹង ។