ប្រចាំ

ពីWiktionary

( កិ. ) រង​ចាំ​ឲ្យ​គេ​ធ្វើ​ទើប​ខ្លួន​ឯង​ធ្វើ​ដែរ : ខំ​ធ្វើ​ការ​ទៅ​កុំ​ប្រចាំ​គ្នា ! ។ គុ. ​ដែល​ទុក​បម្រុង​រង់​ចាំ​ជានិច្ច, សម្រាប់ : រង្វាន់​ប្រចាំ​ខែ, រង្វាន់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ។ ប្រចាំ​ការ បម្រុង​ចាំ​ទទួល​កិច្ចការ : យក​រទេះ​មក​ប្រចាំ​ការ, កែន​មនុស្ស​មក​ប្រចាំ​ការ ។ ប្រចាំ​ជូន បម្រុង​ចាំ​ជូន, បម្រុង​ចាំ​ការ​ជូន​ដាក់​ពី​នេះ​ទៅ​នោះ​មាន​កំណត់​ទី : រទេះ​ប្រចាំ​ជូន, មនុស្ស​ប្រចាំ​ជូន ។