ប្រចោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចោម​ព័ទ្ធ, ចោម​ស្ទាក់, ចោម​ជុំ​ឈូឆរ ។