ប្រឆ្ងិត

ពីWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​រោគ​ខ្យល់​មួយ​ប្រភេទ បណ្ដាល​មក​ពី​ក្នុង​រូប​ប្រាណ ឲ្យ​ឃើញ​ហាក់​ដូច​ជា​កង់​វិល​មក​គ្រប​ពី​លើ​ក្បាល​ឲ្យ​ងងឹត​មុខ​ដួល​ប្រកាច់​បាត់​ស្មារតី, មួយ​សន្ទុះ​មក​ទើប​ដឹង​ខ្លួន​ឡើង​វិញ, បើ​ដួល​ក្នុង​ទឹក​ហើយ​គ្មាន​គេ​ឃើញ រមែង​តែ​ឈ្លក់​ទឹក​ស្លាប់ : ខ្យល់​ប្រឆ្ងិត, រោគ​ប្រឆ្ងិត, កើត​ប្រឆ្ងិត (និយាយ​ភ្លាត់​ថា ប្រស្និត ក៏​មាន) ។