ប្រជាជាតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ច្បាប់, វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ) nation ក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅលើទឹកដីមួយ ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយមានសញ្ជាតិនិងភាសាផ្លូវការតែមួយ មានវប្បធម៌ដូចគ្នាឬផ្សេងៗគ្នា ទំនៀមទម្លាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា មានប្រវត្តិសាស្ត្រទាក់ទងរវាងជាតិសាសន៍ដែលរស់នៅជាមួយគ្នា។ ឧ. មុនខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩១ អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីជារដ្ឋសហព័ន្ធដែលមានប្រជាជាតិ ៦ ជាផ្លូវការរួមមាន ស៊ែប៊ី៣៦%, ក្រូអាត២០%, អាល់បានី៩%, ស្លូវេនី៨%, ម៉ាសេដ្វាន៦% និង ម៉ុងតេណេក្រូ ២,៦%។