ប្រជុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ជុំ​គ្នា, ប្រមូល​ឲ្យ​ចួប​ជុំ​គ្នា, មក​ជួប​ជុំ​គ្នា : យើង​នឹង​ប្រជុំ​គ្នា​ព្រឹក​ស្អែក​ពេល​ម៉ោង​៨​នៅ​ទី​នេះ ។ ប្រជុំ​ជន (--ជន់) ពួក​ជន​ដែល​កំពុង​ប្រជុំ​គ្នា ។
  2. ទី​ប្រជុំ ទី​ដែល​ចួប​ជុំ​គ្នា ។ ប្រជុំ​ជាតក (--ដក់) ប្រជុំ​រឿង​ក្នុង​អតីត​ជាតិ ។
  3. ភូមិនៃឃុំស្រែរនោង